Voorwaarden

Definities

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Fantasy Art en Gebruiker die tot stand komt door de bestelling van een Werk door Gebruiker bij Fantasy Art; 
Dienst: de door Fantasy Art geleverde dienst, waarbij Gebruiker onder licentie en tegen vergoeding Werken van de Website kan downloaden onder de
voorwaarden van de Overeenkomst en deze Voorwaarden;
Foto: verwijst naar elke digitale afbeelding die beschikbaar is voor aankoop en download in de webshop. "Gebruiker" verwijst naar iemand die de Foto koopt en downloadt via de webshop.
Gebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon die via de Website is geregistreerd als klant en wederpartij van Fantasy Art en die toegang heeft tot de databank met Werken op de Website;
F-A: Fantasy Art gevestigd te (9601 LT), Julianastraat 128 te Hoogezand;
Voorwaarden: de voorwaarden, zoals geformuleerd in deze Gebruikersvoorwaarden;
Partijen: Gebruiker en F-A gezamenlijk;
Website: de website van F-A bereikbaar via onder andere de domeinnaam www.fantasy-art.nl, inclusief alle onderliggende webpagina’s;
Werk: werken in de zin van artikel 1 Auteurswet, zoals foto’s en andere afbeeldingen, in de databank op de Website van F-A.
Licentie: licentievoorwaarden die aan Gebruiker worden getoond op de Website van F-A bij de aanschaf van een Werk. 

Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst en rechtshandeling van F-A, alsmede op ieder gebruik van de Werken, de Website en de Dienst. Door gebruik te maken van de Dienst, op welke wijze dan ook, aanvaardt Gebruiker onherroepelijk gebonden te zijn aan deze Voorwaarden.
F-A is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van de Gebruiker gebracht. Indien de Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Voorwaarden, accepteert de Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Voorwaarden onherroepelijk. Indien de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Voorwaarden, is zijn enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken.
Voorwaarden van Gebruiker zijn uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op enige rechtsbetrekking tussen Partijen. 

Aankoop en verkoop

Door een Foto aan te kopen, verklaart de Gebruiker akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden en erkent dat de eigendom van de Foto bij de verkoper blijft. De verkoper geeft de Gebruiker het recht om de Foto te downloaden en voor persoonlijk gebruik te gebruiken, met uitzondering van commercieel gebruik.

Beperkingen op gebruik

Onder voorwaarde dat de Gebruiker aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, verleent F-A de Gebruiker een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie om de geselecteerde Werken te gebruiken conform het bepaalde in de Licentie of Overeenkomst en deze Voorwaarden.
Gebruiker heeft het recht om na betaling van de vergoeding zoals schriftelijk is overeengekomen en/of op de website is vermeld het werk te gebruiken onder de in de Licentie overeengekomen en vermelde voorwaarden.
Ten behoeve van het gebruik is het de Gebruiker toegestaan om het Werk te downloaden dan wel te kopiëren naar de harde schijf van de computer, of vergelijkbaar opslagmedium (bijv. SSD-kaart, online drive) van Gebruiker.
De Overeenkomst tot verlening van de licentie komt tot stand op het moment dat de Gebruiker op de Website op de bestelknop heeft geklikt. 
F-A heeft het recht te allen tijde specifieke en afwijkende licenties in te trekken. Gebruiker zal direct na schriftelijke mededeling hiervan iedere verveelvoudiging en openbaarmaking van het Werk staken en gestaakt houden en alle verveelvoudigingen van het Werk vernietigen danwel verwijderen.
F-A heeft tevens het recht elke licentie in te trekken, wanneer het Werk op andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor de licentie is verleend.

Annuleringsvoorwaarden en beëindiging

Gebruiker kan de bestelling na volledige download, niet meer annuleren. Gebruiker ziet uitdrukkelijk af van enig herroepings- of ontbindingsrecht bij het starten van de download van het Werk. Reeds aangekochte Werken die nooit zijn gebruikt worden niet gecrediteerd.
Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht van de Gebruiker om het Werk te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. Gebruiker zal het Werk vernietigen dan wel verwijderen. 

Betaling en betalingsvoorwaarden

Per licentie zal F-A aan Gebruiker het op de Website vermelde bedrag, zijnde het op dat moment geldende tarief, in rekening brengen.
F-A is gerechtigd om te allen tijde eenzijdig de geldende prijzen en tarieven voor licenties aan te passen en jaarlijks de prijzen en tarieven te indexeren met het consumentenprijsindexcijfer (CPI) van het CBS. Ook kan F-A in het kader van promoties en acties tijdelijk andere prijzen hanteren.
De factuur wordt per e-mail aan Gebruiker verzonden, gelijk met de download-link waarmee het bestelde Werk kan worden verkregen. F-A kan voor iedere extra factuur of aanvraag voor een kopie van de factuur administratiekosten in rekening brengen.
Klachten met betrekking tot facturen en/of de Dienst schorten de betalingsverplichtingen van Gebruiker niet op.
F-A is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten totdat Gebruiker aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

Garantie, Aansprakelijkheid en Vrijwaring

De aansprakelijkheid van F-A voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of enig ander handelen of nalaten is beperkt tot de vergoeding van directe schade. De aansprakelijkheid van F-A ter zake van directe schade is per gebeurtenis (waarbij een reeks met elkaar samenhangende gebeurtenissen wordt beschouwd als één gebeurtenis) niet meer dan het totale bedrag dat de Gebruiker uit hoofde van de Overeenkomst heeft betaald voor het Werk. De totale aansprakelijkheid van F-A is echter in geen geval hoger dan € 500,-.
F-A is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder vermogensschade en ander nadeel, die kan voortvloeien uit inbreuk op (intellectuele  eigendoms-)rechten van derden door verveelvoudiging of openbaarmaking van het Werk door Gebruiker, waaronder maar niet beperkt tot, auteurs-, portret-, model- en/of merkrechten. 
F-A is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder vermogensschade en ander nadeel, dat kan voortvloeien uit beschadiging van computersystemen door gebruik van het Werk. 
Het recht van Gebruiker om schadevergoeding te eisen krachtens de Overeenkomst, op grond van onrechtmatige daad of anderszins vervalt in elk geval één
(1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden naar aanleiding waarvan de vordering of procedure is ingesteld.
Gebruiker garandeert dat de bij registratie opgegeven persoonsgegevens correct en volledig zijn en vrijwaart F-A voor enige schade, waaronder vermogensschade en ander nadeel, die kan voortvloeien uit de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens. 
De Gebruiker vrijwaart F-A tegen alle schade en kosten in en buiten rechte, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – aanspraken van derden, incassokosten, wettelijke handelsrente, winstderving, verbeurde boetes en kosten van juridische bijstand, die F-A lijdt of maakt ten gevolge van (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Gebruiker, (ii) enig handelen van de Gebruiker in de uitvoering van deze Overeenkomst of (iii) een onrechtmatige daad (iii) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, portretrechten en/of persoonlijkheidsrechten. 

Wijzigingen

De verkoper behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen.

Toepasselijk recht

Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
Alle geschillen welke voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst zullen, voor zover wettelijk toegestaan, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen. 

Beëindiging

De verkoper behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, het recht van de Gebruiker om de Foto te gebruiken te beëindigen als de Gebruiker zich niet houdt aan deze gebruiksvoorwaarden.

Algemeen

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden om welke reden dan ook geacht wordt nietig, ongeldig of anderszins niet van toepassing te zijn, zal dit op geen enkele wijze de toepasselijkheid of rechtsgeldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden aantasten.
F-A zal in geval van nietigheid of vernietiging van een bepaling tot een nieuwe bepaling beslissen, die de oude bepaling ten aanzien van de inhoud en omvang zoveel mogelijk benadert, zonder zelf nietig, ongeldig of anderszins niet van toepassing te zijn.
Overal waar in deze Voorwaarden een schriftelijkheidsvereiste geldt, kan tevens elektronisch en/of per e-mail aan dit vereiste worden voldaan.